Beveiligd aanmelden
nieuwe client
Home > Bestuurders

Bestuurders

De Transitie Jeugdhulp en Passend Onderwijs. Dit zijn twee gescheiden operaties die over dezelfde kinderen gaan. Het ligt voor de hand om te kijken of er op organisatorisch, procesmatig en methodisch gebied samenwerking mogelijk is. Het gaat daarbij niet zozeer over de inhoud van de problematiek (het WAT), maar over de wijze waarop de problematiek aangepakt wordt (het HOE). Dat zou niet alleen de efficiëntie en de effectiviteit kunnen ondersteunen, maar ook de kosten beperken. YOEP heeft jarenlange ervaring in het meedenken en adviseren op meerdere niveaus:

 • Inrichting van zorgarrangementen op scholen
 • Training van IB-ers, leerkrachten
 • Procesbegeleiding voor CvB’s en Zorg Advies Teams
 • Analyseren van zorg en ondersteuningsbehoeften op scholen
 • Adviseren over Zorg- en ondersteuningsstructuren op scholen

Instrumenten. YOEP heeft een drietal instrumenten ontworpen:

 • Screening- en Triage instrument (FunctioneringsProfiel)
 • Handelingsgericht werken volgens PDCA (Slim Arrangeren)
 • Beleidschecker

Het FunctioneringsProfiel (FP): inventariseren, evalueren, sturen. Het FP brengt op meerdere domeinen veel actuele gegevens over een individueel kind of een groep kinderen in beeld. Op basis daarvan kan de huidige zorgbehoefte worden bepaald. Het FP wordt ingezet om:

 • Instroom- en Uitstroomprofielen voor leerlingen samen te stellen
 • TLV verzoeken te onderbouwen
 • De actuele situatie rond een zorgleerling helder in beeld te brengen
 • De actuele situatie rond een groep leerlingen te analyseren
 • Het effect van genomen beslissingen in beeld te brengen (hermetingen).

De software maakt vergelijking van vele factoren mogelijk en daardoor een systematische evaluatie. Hierdoor wordt sturen in de kwaliteit van de ondersteuning mogelijk.

Meer informatie en ervaringen op de website van het FunctioneringsProfiel

“Passend Onderwijs In Praktijk" (samen werken aan ontwikkeling). Met de invoering van het Passend Onderwijs krijgen docenten kinderen in de klas met ontwikkelingsproblematiek. In samenwerking met ketenpartners waaronder oudervereniging Balans-NVA en een groot Samenwerkingsverband in het midden van het land, hebben wij het programma Passend Onderwijs in Praktijk ontwikkeld. Het programma richt zich op het optimaliseren van het leerklimaat en de juiste ondersteuning voor het individuele kind en op het optimaliseren van het ondersteuningsproces. Docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren worden getraind in de toepassingen van het Functionerings-Profiel (FP). Meer informatie over dit project treft u aan in de apart te openen folder.

De Onderwijs Zorg Specialist (OZS). YOEP wil een rol spelen bij het slaan van de brug tussen Jeugdhulp en Passend Onderwijs. Wij leiden hiertoe Onderwijs-Zorg Specialisten (OZS) op. De OZS is (School-)Psycholoog of Orthopedagoog, extra opgeleid om naadloos op het randvlak tussen onderwijs en zorg te functioneren. De OZS zal op school pre-diagnostiek verrichten met het FP, korte (KJP) behandelingen uitvoeren, docenten en ouders adviseren. Doel hierbij is om het kind op school te houden en de docent handelingsvaardiger te maken. De OZS werkt op de school en zorgt voor korte lijnen tussen school en zorg.

Voor meer informatie over “Passend Onderwijs In Praktijk, samen werken aan ontwikkeling” verwijzen wij u graag naar onderstaand document.